Föreningsstämma

Föreningsstämman är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ där medlemmarna utövar sitt inflytande.

Beslut på föreningsstämman fattas enligt en demokratisk process, där alla medlemmar har möjlighet att lämna förslag och påverka de frågor som tas upp.

Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma hålls på våren/sommaren, däremot senast 30 juni. Där går vi igenom årsredovisningen för året innan och fastställer föregående års resultat. Stämman beslutar även om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, samt väljer ny styrelse, valberedning och revisorer.

Motioner

Alla medlemmar som önskar ta upp ett ärende på stämman kan lämna in en motion. Motioner som skall behandlas på årsstämman skall vara inlämnade senast 31 mars samma år. En motion måste vara undertecknad med namn och telefonnummer. Styrelsen kommer i regel svara på motionen i kallelsen till stämman.

En motion skall vara formulerad så att stämman kan ta ställning för eller emot, t.ex. “jag föreslår att: stämman beslutar att ge styrelsen i uppdrag att genomföra  …. under kommande verksamhetsår.” Innan själva beslutsfrasen kan man förklara bakgrunden till sin motion.

Extrastämma

Styrelsen kan kalla till extra föreningsstämma för beslut i frågor som kräver stämmobeslut.

Extra föreningsstämma ska också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. Begäran ska i så fall ange vilket ärende som ska behandlas.